Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Viatges i desplaçaments: Relació i ús de Vehicles Oficials

Béns

L'inventari de béns i drets, que almenys inclourà els béns immobles de domini públic i una relació de béns mobles de valor històric artístic o d'alt valor econòmic, en els termes en què es desenvolupe reglamentàriament. Així mateix s'informarà sobre el nombre de vehicles oficials....

Ús del cotxe oficial

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació