Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Dimarts, 28 maig 2019

Transparència en els Ingressos i Despeses Municipals

Superavit o Dèficit

El superavit o (deficit) per habitant es defineix com el quocient entre el resultat pressupostari ajustat i el nombre d'habitants.

Autonomia Fiscal

La autonomia fiscal es defineix com el quocient entre els drets reconeguts nets dels ingressos tributaris i els drets reconeguts nets totals.

Ingressos fiscals per habitant

Els ingressos fiscals per habitant es defineix com el quocient entre els ingressos tributaris i el nombre d'habitants.

Despesa per habitant

El despesa per habitant es defineix com el quocient entre les obligacions reconegudes netes i el nombre d'habitants.

Inversió per habitant

La inversió per habitant es defineix com el quocient entre les obligacions reconegudes netes (Cap. VI i VII) i el nombre d'habitants.

Període mitja de pagament

El període mitja de pagament es defineix com el quocient entre les obligacions pendents de pagament multiplicat per 365 i les obligacions reconegudes netes.

Període mitja de cobrament

El període mitja de cobrament es defineix com el quocient entre els drets pendents de cobrament (Cap. I a III) multiplicat per 365 i els drets reconeguts nets.

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació