Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Tinents d'Alcaldia

Són designats -entre els membres de la Junta de Govern Local- i col·locats lliurement per l'Alcalde. Substitueixen, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, a l'Alcalde.

President

Isabel Martín Gómez
Alcaldessa (COMPROMIS)
Tinent d'alcalde

Es un regidor d'un ajuntament al que l'alcalde d'aquest,​ en ús de les facultats que li atribueix la llei, ho ha nomenat membre de la Junta de Govern i li ha reconegut capacitat legal per a substituir-ho en els supòsits que determina la legislació, bàsicament en cas de malaltia, absència,...

Membres

María Isabel Albalat Asensi
Primera Tinent d'Alcaldia i Regidora de Cultura. (PSOE)
Josep Val Cuevas
Segon Tinent d'Alcaldia i Regidor d'Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat. (COMPROMIS)
Vicent Ciscar Chisbert
Tercer Tinent d'Alcaldia i Regidor d'Interior i Personal. (PSOE)

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació