Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Període Mitjà de Pagament al Proveïdor

A partir del primer trimestre del 2018 el càlcul es realitza d'acord amb el nou mètode RD 1040/17 (DADES DEL 2018)

PAIPORTA

ESPAI

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació