Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Perfil del Contractant

NOTA INFORMATIVA SOBRE INSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA EN EL REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I EMPRESES CLASSIFICADES DE L'ESTAT (ROLECE)

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, exigeix a partir del 9 de setembre de 2018, que totes les persones o empreses que es presenten a licitacions davant l'Administració, realitzades a través del procediment obert simplificat hauran d'estar inscrites en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat ROLECE), inscripció que haurà d'estar vigent en la data final de presentació de les ofertes.
Per tant, estar inscrita en ROLECE és obligatori, a partir del 9 de setembre de 2018, per a tota empresa que vulga participar en una licitació de l'Administració.
La conseqüència de no estar inscrita en el ROLECE, o bé en el registre autonòmic, a partir de la data indicada significarà la impossibilitat de concórrer a les licitacions convocades en aquest cas per part de l'Ajuntament de Paiporta, a través del procediment obert simplificat.
La inscripció en el ROLECE o registre autonòmic eximeix de presentar la major part de la documentació administrativa en cada procediment de contractació, ja que acredita, enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, les condicions de solvència econòmica i financera de l'empresa, personalitat jurídica i capacitat d'obrar, representació, classificació, prohibicions de contractar, autoritzacions o habilitacions professionals i dades de comptes anuals.
El ROLECE depèn del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, Junta Consultiva de Contractació Administrativa. També existeix un Registre autonòmic dependent de la Junta Consultiva de la Generalitat. El Registre és electrònic i tant les sol·licituds com els certificats d'inscripció es realitzen de manera telemàtica.
La inscripció, que les empreses han de gestionar, es realitza directament en la web del ROLECE

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació