Accés a la informació

#PaiportaTransparent

undefined, NaN undefined NaN

Grups Polítics

Grup polític municipal

D'acord amb l'article 73 de la LBRL, a l'efecte de la seua actuació corporativa, els membres de les Corporacions locals es constituiran en grups polítics, en la forma i amb els drets i obligacions que s'establisquen, amb excepció d'aquells que no s'integren en el grup polític que constituïsca la formació...

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació