Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Comissions Informatives

Comissió informativa

Òrgan sense atribucions resolutòries que té per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió del Ple municipal. Està integrada per Regidors. El Ple pot acordar constituir qualsevol per a un assumpte concret, en consideració a les seues característiques especials. La COMISSIÓ ESPECIAL DE...

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació