Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Calendari del Contribuent

Impostos

Impostos municipals són aquells impostos que exigeix l'Administració Local als seus habitants de la Població, i que es regulen segons la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL). https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-2004-4214 Els impostos poden ser obligatoris o voluntaris en el sentit que l'Ajuntament està obligat a exigir-los, o bé que puga decidir no...

Sol·licitud d'informació pública

Sol·licita informació al nostre Ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació