Accés a la informació

#PaiportaTransparent

Sol·licitud d'Informació

Sol·licitud de informació pública

Totes les persones tenen dret a accedir a la informació pública de l'ajuntament de Paiporta, en els termes previstos en l'article 105.b) de la Constitució Espanyola, desenvolupats per la Llei de Transparència. La informació pública és el conjunt dels continguts o els documents, qualsevol que siga el seu format o suport, que obren en poder d'algun dels subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació del títol I de la Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i que hagen sigut elaborats o adquirits en l'exercici de les seues funcions.

Vies de contacte

  • Presencial en qualsevol de les Oficines Municipals d'Atenció Ciutadana
  • Presentant l'imprès de sol·licitud
  • Electrònica, a través del formulari web

Marc legal, servei responsable i procediment

L'Àrea de Participació, Comunicació i Transparència, s'encarrega de gestionar les sol·licituds d'accés a la informació pública a poder de l'Ajuntament, sobre la base del procediment establit a partir del dictat per les Lleis 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació pública i Bon govern i2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. Amb caràcter general, les sol·licituds es tramitaran en el termini d'un mes, sent l'efecte del silenci estimatori. Segons la legislació de referència, queden exclosos d'aquest dret d'accés a la informació pública els continguts o documents en curs d'elaboració i els documents d'accés restringit, total o parcialment, ja siga per la necessitat de salvaguardar interessos públics o de garantir el dret d'altres persones. El dret d'accés podrà ser limitat si el seu contingut afecta, per exemple, a la protecció de dades personals, la propietat intel·lectual i industrial, la seguretat pública i altres límits arreplegats en la norma. Açò no significa que no es puga, una vegada ponderat l'interès a protegir, concedir un accés parcial a la informació, sempre que açò no distorsione o faça mancar de sentit la informació que es facilita.

Seguiment de les sol·licituds

Qualsevol persona que haja iniciat una sol·licitud d'accés a la informació i vulga preguntar sobre l'estat d'aquesta, pot dirigir-se a l'Àrea de Participació, Comunicació i Transparència, indicant el núm. de registre de la sol·licitud, a través del correu electrònic xxxxxxxxxxxxx, el telèfon xxxxxxxxxxxxx o en les Oficines Municipals d'Atenció Ciutadana.

Reclamacions davant el Consell de Transparència, Accés a la informació Pública i Bon Govern de la Comunitat Valenciana

En el cas que la persona sol·licitant no reba cap resposta de l'Ajuntament en el termini d'un mes (sempre que no hi haja un motiu justificat que dilate aquest termini) o no estiga d'acord amb la resposta rebuda, perquè estima que no es respon al sol·licitat, podrà interposar una reclamació davant el Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de la Comunitat Valenciana. Aquesta reclamació té per objecte que es revise i esmene l'acte administratiu dictat per l'Ajuntament, substitueix als recursos administratius i és prèvia a la possible impugnació via contencioso-administrativa.la reclamació s'interposarà en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o des de l'endemà a aquell en el qual hauria d'haver realitzat la notificació.